Skočiť na hlavný obsah

V Nitre pripravujeme multifunkčnú galériu pod voľným nebom

Pridal/a Ján Ivančík dňa 20.september 2012

Občianske združenie ŠOK - Šport Osveta Kultúra pripravuje premenu zanedbaného bývalého školského areálu na multifunkčnú Open Air Gallery Klokočina, jedinú svojho druhu v širokom okolí.

O cieľoch projektu, ktorý naše občianske združenie plánuje zrealizovať na Nedbalovej ulici v Nitre sa môžete dozvedieť viac z nasledujúceho dotazníku a vizualizácie.

Vysvetlite ako projekt priamo súvisí s vami vybraným tematickým zameraním.

Cieľom projektu Open Air Gallery Klokočina je postupná revitalizácia okolia objektu bývalej školy na Nedbalovej ulici na miesto kultúry a trávenia voľného času pre deti a mládež. Projekt je zameraný na zastavenie vandalizmu, či narkománie uprostred sídliska a pretvorenie nevyužívaného priestoru na galériu pod voľným nebom - jedinú svojho typu v Nitre i širokom okolí. Dvor a okolie bývalej základnej školy tak poslúži na zmysluplné využívanie voľného času detí i mládeže, rozvoj ich kreativity, prezentáciu umenia a výtvorov. Diskusiou i medializáciou chceme tiež upovedomiť verejnosť o novej možnosti využitia voľného času, keďže Open Air Gallery Klokočina prinesie i množstvo voľnočasových aktivít ako šachy, dámu a omnoho viac. Aj keď sa projekt javí najmä ako aktivita pre teplé a slnečné dni, voľnočasové vyžitie na čerstvom vzduchu môže široká verejnosť realizovať aj počas zimných mesiacov a to vďaka teplým dekám, ktoré poskytneme ako súčasť projektu.

Miesto realizácie projektu

Areál Komunitného centra v Nitre na Nedbalovej ulici - bývalý školský dvor ZŠ Nedbalova. Komplex je voľne dostupný denne do 20:00 a podla prísľubu mestského zastupiteľstva bude pravidelne kontrolovaný mestskou políciou vo večerných hodinách.

Popíšte, aký problém chcete riešiť, čo chcete  realizáciou projektu zmeniť.

Projekt Open Air Gallery Klokočina má za cieľ rozšíriť možnosti kultúrneho a voľnočasového vyžitia na najväčšom sídlisku v Nitre, nakoľko súčasný stav je pre deti a mládež viac ako kritický. Open Air Gallery Klokočina chce vyhnať zo zanedbaného okolia bývalej ZŠ Nedbalova vandalizmus a narkomániu mládeže, pre ktoré je opustený areál priamo uprostred sídliska živnou pôdou. Galéria pod voľným nebom má priniesť priestor na usporadúvanie výstav, vernisáží a v ostatnom čase možnosť zahrať si spoločenské hry, či zmysluplne využiť voľný čas na čerstvom vzduchu. Klokočine i celej Nitre najmä po prestavbe sídlisk a odstránení množstva preliezok chýba priestor, na ktorom by deti a mládež mohli tráviť voľný čas. Možnosť bezplatne prezentovať svoje umenie a výtvory na profesionálnej úrovni pre širokú verejnosť je navyše veľká motivácia nie len pre jednotlivocov, ale i pre umelecké školy.

Stručne napíšte, aký má projekt verejnoprospešný cieľ.

Dať mladým umelcom šancu prezentovať svoje diela bezplatne na vysokej úrovni. Pretvoriť nevyužívaný areál, ktorý je ohavou sídliska a semeniskom kriminality na priestor zmysluplného využitia voľného času. Vytvoriť jedinú open air galériu v Nitre.

Vymenujte, akým cieľovým skupinám je určený  váš projekt. Odhadnite, koľko osôb približne tvoria jednotlivé cieľové skupiny.

Projekt je zameraný na širokú verejnosť najväčšieho nitrianskeho sídliska Klokočina, najmä deti a mládež. Hrubý odhad spomínanej cieľovej skupiny preto tvorí 500 potenciálnych užívateľov projektu. Talentovaní mladí umelci z celého mesta i okolia však získajú možnosť prezentovať svoje umenie, mládež zas príležitosť kultúrneho a voľnočasového vyžitia, čím sa cieľová skupina výrazne rozširuje.

Opíšte váš projekt (čo chcete projektom dosiahnuť, akými aktivitami / formou sa chcete k výsledku dopracovať).  Popíšte, aký je prínos projektu pre cieľovú skupinu, okolie, mesto / obec.

Súčasti projektu:

- vyčistenie okolia areálu
- oprava oplotenia a vytvorenie výstavných plôch na ňom
- okolo každého stromu bude vytvorené dekoratívne oplotenie, ktoré poslúži aj ako výstavná plocha
- osadenie 2 až 4 kamenných šachov s možnosťou výmeny hracích plôch (šach, dáma, mlyny, atď.). Hracie plochy budú vyrobené na drevených doskách, ktoré budú uschované v Komunitnom centre. Záujemcovia si ich budú môcť bezplatne vypožičať. Tým sa zabráni ich poškodeniu a prípadnému zničeniu.
- nákup/výroba stojanov na obrazy
- diskusia na tému "Využívanie voľného času na sídlisku" za účastí hostí z kultúrneho a politického diania v Nitre
- roznos informačných plagátov a iných materiálov
- propagácia v regionálnych médiách, banerová reklama na stránke združenia i partnerských weboch
- informácia o voľnom využívaní priestoru a možnosti aktivít budú viditeľne umiestnené priamo v komplexe.

Prínos:

- vytvorenie jedinej open air galérie v Nitre
- možnosť bezplatnej výstavy tvorby mladých umelcov, ktorá v celom krajskom meste chýba
- prepojenie galérie s miestom na využitie voľného času
- zmysluplné využitie chátrajúceho areálu, ktorý je semeniskom vandalizmu, narkománie a drobnej kriminality uprostred sídliska

Koľko dobrovoľníkov bude zapojených do projektu, na akých aktivitách sa budú podieľať?

Do realizácie projektu sa zapojí minimálne desať dobrovoľníkov. Podieľať sa budú na prvotnom vyčistení areálu, vizualizácií, príprave podkladov na medializáciu, príprave informačných plagátov, šírení plagátov po sídlisku, príprave diskusie na tému "Využívanie voľného času na sídlisku", ktorá je súčasťou projektu, tvorbe stolových hier (šachu, dáme, mlynov a pod.), výrobe i osádzaní kamenných a drevených súčastí galérie.

Plánujete vo Vašom projekte pokračovať aj v budúcnosti? Aké aktivity plánujete realizovať po skončení financovania projektu zo strany Nitrianskej komunitnej nadácie?

Open Air Gallery Klokočina je prvou fázou dlhodobej snahy o pretvorenie areálu bývalej ZŠ na Nedbalovej ulici. Veríme, že prilákaním verejnosti do objektu a po vytvorení príležitostí na trávenie voľného času obnovíme čulý ruch uprostred sídliska a vyženieme spomedzi bytovej zástavby vandalov, pričom im dáme aj rozumnú alternatívu. Open Air Gallery Klokočina sa v budúcnosti chce rozrastať do celého objektu areálu Komunitného centra na Nedbalovej ulici. Našim cieľom je po stabilizácií podmienok vytvorenie multifunkčných detských ihrísk i malého parčíku.